Zachowanie w ruchu drogowym - filmy


Sygnalizacja świetlna - sygnał czerwony
Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator
Sygnalizacja świetlna - sygnał żółty
Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba, że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony.
Sygnalizacja świetlna - sygnał zielony
Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator.
Manewry podstawowe - włączanie się do ruchu z obiektu przy drodze
wjeżdżanie na jezdnię z obiektu przydrożnego (np. parking, stacja paliw, pętla autobusowa itp.).
Manewry podstawowe - włączanie się do ruchu z drogi gruntowej
wjeżdżanie z drogi gruntowej na .
Manewry podstawowe - włączanie się do ruchu na jezdnię
wjeżdżanie na jezdnię z , lub pasa ruchu dla pojazdów powolnych.
Manewry podstawowe - zmiana pasa ruchu
Zmiana pasa ruchu - manewr ten polega na zmianie położenia względem krawędzi
Zmiana kierunku jazdy - 1
Przepisy nie precyzują, który powinien zająć po zakończeniu manewru skręcania. Dlatego też należy zajmować taki pas, który sprzyja dalszej kontynuacji jazdy.
Zmiana kierunku jazdy - 2
Animacja przedstawia , na którym możliwe jest tylko skręcanie w prawo. W takim wypadku mogą skręcać z każdego dostępnego .
Zmiana kierunku jazdy - 3
W tym przykładzie zostało uwidocznione prawidłowe ustawienie na i jego zachowanie podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na . Kierujący samochodem osobowym przed skręceniem w lewo nadjeżdżającemu z przeciwka samochodowi ciężarowemu.
Zmiana kierunku jazdy - 4
Ponieważ zaraz po skręcie w prawo pojazdem zamierza skręcić w lewo, pierwszy etap (skręt w prawo) kierujący kończy na poprzecznej znajdującym się jak najbliżej środka (lewy pas). Stosując się do wyżej wymienionego schematu, kierujący wykonując etap drugi (skręt w lewo) jest już ustawiony na odpowiednim pasie ruchu.
Zmiana kierunku jazdy - 5
Animacja przedstawia prawidłowe ustawienie się przed , które chcą skręcić odpowiednio w lewo lub w prawo. Ponieważ przepisy nie określają miejsc na poprzecznej, jakie powinni zająć, mogą oni wybrać jeden z dwóch dostępnych im na drodze poprzecznej.
Manewry podstawowe - wymijanie - 1
Manewr ten polega na przejechaniu obok nadjeżdżającego z przeciwka.
Manewry podstawowe - wymijanie - 2
Podczas manewru wymijania w razie potrzeby należy zjechać na prawo, zwolnić, a gdy zajdzie taka potrzeba - zatrzymać się. Jeżeli jezdnia jest zbyt wąska, aby dwa pojazdy mogły się wyminąć, ustawia się odpowiednie znaki drogowe ustalające pierwszeństwo przejazdu dla jednego z kierunków ruchu.
Manewry podstawowe - wyprzedzanie - 1
Ponieważ poruszają się z różną prędkością, często zachodzi potrzeba pojazdu jadącego przed nami. Manewr wyprzedzania jest jednym z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych manewrów wykonywanych w ruchu drogowym, dlatego też w trakcie jego wykonywania należy zachować . Manewr wyprzedzania można podzielić na 3 etapy.
Manewry podstawowe - wyprzedzanie - 2
Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
Manewry podstawowe - wyprzedzanie - 3
Jeżeli pojazd wyprzedzany sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, to można go wyprzedzić tylko z prawej strony.
Manerwy podstawowe - zawracanie - 1
Animacja przedstawia manewr zawracania składający się z dwóch etapów. Etap pierwszy polega na ustawieniu prostopadle do osi . Następnie w etapie drugim pojazdem wjeżdża na odpowiedni .
Manerwy podstawowe - zawracanie - 2
Zawracanie "na trzy" - ten sposób zawracania składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym poruszając się do przodu skręca w lewo, ustawiając się prostopadle do osi . Drugi etap polega na cofaniu połączonym ze skrętem, z maksymalnym wykorzystaniem wolnego miejsca na jezdni. Trzeci, a zarazem ostatni etap polega na ruszeniu pojazdem do przodu i zajęciu odpowiedniego .
Manerwy podstawowe - zawracanie - 3
Powyższa animacja prezentuje poprawne zawracanie na bezpośrednio przy pasie rozdzielającym .
Manerwy podstawowe - zawracanie - 4
Przykład ten przedstawia wykonanie manewru zawracania na szerokiej . W tym wypadku powinien ustawić pojazd jak najbliżej osi jezdni, a następnie po uprzednim kierującym nadjeżdżającym z przeciwka może wykonać manewr zawracania.
Manerwy podstawowe - zawracanie - 5
Animacja prezentuje sposób wykonania manewru zawracania na wąskiej . Manewr ten należy rozpocząć po uprzednim ustawieniu jak najbliżej prawej krawędzi .
Manewry podstawowe - omijanie
Podczas jazdy może spotkać na stojące pojazdy lub inne nieporuszające się przeszkody, które należy ominąć. Aby nie spowodować kolizji, kierujący pojazdem musi zachować bezpieczny odstęp od stojącego pojazdu bądź innej przeszkody i w razie potrzeby zwolnić. Podczas omijania stojącego na należy zwrócić szczególną uwagę, czy zza autobusu nie wychodzą piesi.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 1
Kierujący pojazdem, dojeżdżając do skrzyżowania, na którym zamierza skręcić w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym w przeciwnym kierunku, na wprost lub skręcającym w prawo.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 2
Kierujący pojazdem, dojeżdżając do skrzyżowania, na którym zamierza skręcić w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym w przeciwnym kierunku, na wprost lub skręcającym w prawo.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 3
kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania, zobowiązany jest zawsze ustępować pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu, bez względu na to, z której strony on nadjeżdża.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 4
Kierujący pojazdem poruszający się po drodze podporządkowanej, zbliżając się do skrzyżowania, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się po drodze z pierwszeństwem przejazdu.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 5
Na drodze podporządkowanej może być również ustawiony znak "stop" (B-20), który nakazuje kierującemu zatrzymanie pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie, w miejscu wyznaczonym na lub w takim miejscu, z którego może on obserwować sytuację na jezdni poprzecznej.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 6
W związku z tym, że droga z pierwszeństwem przejazdu może mieć różny przebieg przez skrzyżowanie, pod znakami regulującymi pierwszeństwo umieszcza się tabliczki dodatkowe określające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 7
W przypadku, gdy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu nie jest regulowane przez odpowiednie znaki drogowe, należy przestrzegać zasady "ustąp pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony". Zasada ta nie dotyczy pojazdów szynowych, które mają pierwszeństwo.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 8
W przypadku, gdy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu nie jest regulowane przez odpowiednie znaki drogowe, należy przestrzegać zasady "ustąp pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony". Zasada ta nie dotyczy pojazdów szynowych, które mają pierwszeństwo.
Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 9
Gdy przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym umieszczony jest znak "ustąp pierwszeństwa" (A-7), pierwszeństwo przejazdu mają kierujący pojazdami już znajdującymi się na skrzyżowaniu. Na tak oznaczonym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojazd szynowy opuszczający skrzyżowanie ma pierwszeństwo przed innymi, nie uprzywilejowanymi pojazdami poruszającymi się po tym skrzyżowaniu.
Zachowanie wobec pieszych i rowerzystów - 1
pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i osobom znajdującym się na przejściu.
Zachowanie wobec pieszych i rowerzystów - 2
Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym przekraczającym jezdnię tej drogi, nawet gdy nie poruszają się oni na przejściu dla pieszych.
Zachowanie wobec pieszych i rowerzystów - 3
Kierujący, dojeżdżając do komunikacji publicznej, nie znajdującego się przy chodniku i nie wyposażonego w wysepką (np. przystanek tramwajowy), w momencie dojeżdżania do niego lub postoju na nim pojazdu komunikacji publicznej, zobowiązany jest do zatrzymania się i nieutrudniania pieszym dostępu do tego pojazdu oraz z pojazdu na chodnik.
Zachowanie wobec pieszych i rowerzystów - 4
Zabrania się omijania pojazdu jadącego w tym samym kierunku, którego zatrzymanie przed przejściem dla pieszych spowodowane jest celem "przepuszczenia" pieszych przez przejście.
Przejazdy kolejowe - 1
Jeżeli przed przejazdem kolejowym widnieje znak pionowy "stop" (B-20), należy zatrzymać pojazd, a następnie upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy po czym, gdy nie stwierdzimy jego obecności, należy przejechać przez przejazd.
Przejazdy kolejowe - 2
Przepisy kategorycznie zabraniają omijania zapór lub półzapór oraz przejeżdżania przez przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, zostają opuszczane lub nie zostały do końca podniesione.
Przejazdy kolejowe - 3
Przepisy kategorycznie zabraniają wjeżdżania na przejazd kolejowy w przypadku, gdy po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.
Przejazdy kolejowe - 4
Animacja pokazuje poprawne zachowanie się kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejazdu kolejowego z zaporami.
Używanie świateł i sygnałów ostrzegawczych
Światła drogowe należy przełączyć na światła mijania w razie zbliżania się do pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. W przypadku, gdy pojazd jadący z przeciwka zmieni światła drogowe na światła mijania, należy niezwłocznie uczynić to samo.