Taryfikator mandatów

Inne wykroczenia

190.Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego400
191.Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi300
192.Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień300
 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: 
193.pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia200
194.pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu50
195.Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej50 - 200
196.Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli100
197.Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym50
198.Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości200
199.Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami200