Taryfikator mandatów

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe - Taryfikator
18.Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150
19.Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100
20.Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem250
21Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100
 Przewożenie dziecka w pojeździe: 
22.1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci150
23.2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 
24.Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100
25.Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem100
26.Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego100
27.Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem150
28.Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem200
29.Wjeżdżanie na pas między jezdniami100
30.Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150
31.Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150
32.Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300
B) Włączanie się do ruchu - Taryfikator
33.Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu300
34.Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym200
35.Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego200
C) Prędkość i hamowanie - Taryfikator
36.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/hdo 50
37.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h50 - 100
38.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h100 - 200
39.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h200 - 300
40.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h300 - 400
41.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h400 - 500
42.Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie300
43.Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym50 - 200
44.Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi200
45.Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazduod 50 do 500
D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - Taryfikator
46.Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200 - 400
47.Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200
48.Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru200
49.Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150
50.Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu250
E) Wymijanie, omijanie i cofanie - Taryfikator
51.Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu500
52.Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250
53.Utrudnianie ruchu podczas cofania50 - 200
54.Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200
F) Wyprzedzanie - Taryfikator
55.Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi200
56.Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi200
57.Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania250
58.Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia300
59.Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi300
60.Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach300
61.Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi300
62.Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu200
63.Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350
64.Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia100
65.Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300
G) Przecinanie się kierunków ruchu - Taryfikator
66.Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu350
67.Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną350
68.Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni350
69.Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów350
70.Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią350
71.Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej350
72.Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe300
73.Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku100
74.Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone300
75.Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
76.Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym250
77.Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy50
78.Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - Taryfikator
79.Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200
80.Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni100
81.Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100
82.Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100
83.Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100
I) Holowanie - Taryfikator
84.Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem250
85.Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250
86.Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250
87.Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony250
88.Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250
89.Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)250
 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 
90.1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100
91.2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150
92.3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150
93.4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100
94.5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50
J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt - Taryfikator
95.Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku50
96.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych50
97.Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu50
98.Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach50
99.Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów100
100.Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd150
101.Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny100
102.Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika50
103.Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni100
104.Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem100
105.Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek50
106.Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi100
107.Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować50
108.Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi50
109.Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt50
110.Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia50
111.Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach50
112.Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość50
113.Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni50
114.Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów50
115.Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią50
116.Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku50
117.Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt50
K) Autostrady i drogi ekspresowe - Taryfikator
118.Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej300
119.Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej300
120.Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone250
121.Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu300
122.Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu300
123.Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300
L) Zatrzymanie i postój - Taryfikator
124.Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100 - 300
 Zatrzymywanie pojazdu: 
125.1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania300
126.2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi100 - 300
127.3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie200
128.4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię100
129.5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni100
130.6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania100
131.7) przy lewej krawędzi jezdni100
132.8) na pasie między jezdniami100
133.9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości100
134.10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100
135.11) na drodze dla rowerów100
136.Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku150
137.Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100
138.Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100
139.Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150 - 300
140.Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd100
141.Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu100
142.Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską100
143.Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100
144.Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m200 - 300
M) Używanie świateł zewnętrznych - Taryfikator
145.Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu200
146.Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego100
147.Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania50
148.Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu100
149.Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem100
150.Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym200
151.Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150 - 300
152.Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami200
153.Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych100
154.Używanie "szperacza" podczas jazdy100
N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym - Taryfikator
155.Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym300
156.Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200
157.Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych200
158.Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne100
159.Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50
160.Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi100
161.Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100
162.Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe200
 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 
163.1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież200
164.2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone50
165.3) kierującego innym pojazdem200
166.Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200
167.Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych200
168.Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych200
169.Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego100
170.Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic50
171.Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemdo 300
172.Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji100
173.Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany100
174.Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym100
O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep - Taryfikator
175.Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne200
176.Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony100
177.Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób150
178.Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200
179.Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich150
180.Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100 - 300
P) Przewóz osób - Taryfikator
181.Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu100 - 300
182.Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu100
183.Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach100
184.Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy100
185.Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy50